Sprawy Członkowskie

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem" w Katowicach
SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Sekcja organizacji, spraw członkowskich i kontroli zajmuje sią kompleksową obsługą członków Spółdzielni, których przyjmuje w siedzibie Spółdzielni:
w budynku „Zenit" w Katowicach, ul. Rynek 12 VI piątro, p. 621
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 13.00
Tel. 32 790 25 89
W ramach prowadzonej działalności na rzecz członków Spółdzielni,
zapraszamy do budynku Galerii „Skarbek" przy ul. Mickiewicza 4 - VI piątro, na:

 • spotkania klubu dyskusyjnego w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
  o godz. 11.00.

Z tytułu członkostwa w Spółdzielni członkowie otrzymują:
Kartę Członkowską PSS „Społem" w Katowicach

 

 

Karta Członkowska umożliwia elektroniczną rejestrację zakupów dokonanych
we wszystkich placówkach handlowych Spółdzielni.
Zarejestrowana na koncie członka wartość zakupów będzie podstawą do naliczenia
i podziału dywidendy.
Zasady korzystania z Karty określone zostały w Regulaminie Karty Członkowskiej
PSS „Społem" w Katowicach.
Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Sekcji Organizacji Spraw Członkowskich i Kontroli.
Przy odbiorze Karty wymagana jest znajomość numeru Pesel.POBIERZ STATUT SPÓŁDZIELNI

 

***
Z A W I A D O M I E N I E

Rada Nadzorcza i Zarząd
Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach      
uprzejmie informują Członków Spółdzielni,

że w dniu 23 maja 2018 r.  o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Galerii „Skarbek”, ul. Mickiewicza 4 w Katowicach
odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni

z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji mandatowej.
 5. Uchwalenie Regulaminu obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji: wniosków i uchwał, skrutacyjnej oraz statutowej.
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.05.2017 r.
 9. Informacja o realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.05.2017 r.
 10. Informacja o przebiegu Zebrania Grupy Członkowskiej i podjętych wnioskach.
 11. Sprawozdania z działalności w 2017 r.
 • Zarządu,
 • Rady Nadzorczej.
 1. Ocena działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą oraz wniosek w sprawie  
            absolutorium dla członków Zarządu.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego       
         Spółdzielni za rok 2017,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.
 • korekty podziału nadwyżki bilansowej z roku ubiegłego,
 • ustalenia sposobu i terminu wypłaty dywidendy,
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 1. Zmiany w Statucie Spółdzielni.
 2. Określenie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2018 r.
 3. Określenie najwyższej sumy zobowiązań.
 4. Wniosek Zarządu w sprawie zbycia nieruchomości.
 5. Zamknięcie obrad.

 

***
KOMUNIKAT

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM"
W KATOWICACH,
ŻE Z DNIEM 1 MARCA 2018 ROKU
ROZPOCZYNAMY WYPŁATĘ
DYWIDENDY OD ZAKUPÓW DOKONANYCH
W II PÓŁROCZU 2017 ROKU


SPRAWY CZŁONKOWSKIE ZAŁATWIAMY W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W BUDYNKU „ZENIT" KATOWICE, RYNEK 12 - VI PIĘTRO, POKÓJ 621
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 TEL. 32/ 790 25 89

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *